Gazeta AgroNews Nr.31

TECHNIKA ROLNICZA NUMER 31 50. AgroNews .com.pl opóźnianiem terminu zbioru kukurydzy ro- śnie znaczenie dokładności rozdrobnienia, która staje się kolejnym głównym czynnikiem zapewniającym dobre warunki konserwacji oraz pełne wyjadanie paszy przez zwierzęta. Przeprowadzenie zbioru kukurydzy w póź- nych stadiach dojrzałości, zwłaszcza, kiedy zawartość suchej masy przekracza 28-29%, wymaga użycia sieczkarni zbierających na- stawionych na cięcia (4-8 mm). W praktyce sieczka będzie nieco dłuższa, ale większość odcinków powinna mieć długość do 10 mm. Zbyt dokładne rozdrobnienie (typu gruba śruta) też nie jest dla bydła wskazane, ponie- waż może pogorszyć pobieranie paszy przez zwierzęta. Nastawienie sieczkarni zbierają- cych na najmniejsze długości podczas opóź- nionego zbioru zapewni dobre rozdrobnienie łodyg i liści kukurydzy oraz uszkodzenie tylko około 70% ziarna. Pozostała część ziarna po- zostanie z nieuszkodzoną okrywą nasienną. Dlatego też sieczkarnie podczas zbioru ku- kurydzy w późnych stadiach dojrzałości (od woskowej do pełnej) powinny obowiązkowo być wypo- sażone w aktywne urządzenia do rozdrabniania wtórne- go tzw. zgniatacze ziarna. Wwiększości nowoczesnych samojezdnych sieczkarni funkcję tę spełniają rozdrabnia- cze walcowe, które zapewniają równomierne rozdrob- nienie wszystkich grubszych części roślin -szczególnie kawałków twardych łodyg i dojrzałego ziarna. Skutecz- ność działania rozdrabniaczy walcowych można regu- lować poprzez zmianę odległości między walcami i tym samym uzyskać pełne rozdrobnienie ziarna w zależności od jego dojrzałości. W sieczkarniach 1, 2 i 3 –rzędowych napędzanych od ciągnika dobry efekt uszkodzenia ziar- na zapewniają też karbowane listwy umieszczane za no- żami tnącymi i współpracujące z ryflowanymi częściami obudowy zespołu rozdrabniającego. Takie rozwiązania są w tym przypadku wystarczające ze względu na mniejszą ilość przechodzącej masy przez sieczkarnię i cieńszą jej warstwę. Tak wyposażone sieczkarnie powinny być wy- korzystywane również do zbioru nowych mieszańców kukurydzy typu “stay green”, dla których cechą charakte- rystyczną jest długotrwała zieloność łodygi i liści, co po- woduje, że dla uzyskania 29 -33% s.m. w plonie, trzeba je zbierać w okresie od początku pełnej do pełnej dojrza- łości ziarna. Stanisław Leń DODR Wrocław

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=