Gazeta AgroNews Nr.31

numer 25 numer 25 TECHNIKA ROLNICZA NUMER 31 AgroNews .com.pl 49. grzyby fuzaryjne, które tworzą mikotoksyny. Ten typ dojrzewania pozwala na wydłuże- nie okresu zbioru, ponieważ zawartość su- chej masy zmienia się wolniej, a parametry surowca przez dłuższy czas mieszczą się w optymalnym zakresie przydatności do zaki- szania. Jednak taki surowiec wymaga rów- nomiernego pocięcia twardniejących łodyg oraz dokładnego rozdrobnienia dojrzałego ziarna. W związku z tym do zbioru powinny być wykorzystywane siecz- karnie zbierające nastawio- ne na najmniejsze długości cięcia oraz wyposażone w urządzenia zapewniające rozdrobnienie całych zia- ren przechodzących przez bęben nożowy. Warunkuje to uzyskanie podczas zbio- ru krótkiej sieczki z uszko- dzonym ziarnem. W po- łączeniu z zapewnieniem właściwych warunków konserwacji oraz napeł- nieniu i przykryciu silosu w czasie nie dłuższym niż 2-4 dni daje możliwość wypro- dukowania dobrej jakościowo i stabilnej ki- szonki. KIEDY ZBIERAMY? W praktyce wybór odpowiedniego terminu zbioru na kiszonkę nie jest łatwym zadaniem. Podczas jego ustalenia wymagana jest pewna elastyczność -szczególnie w latach o niety- powym przebiegu pogody, co ostatnio często się zdarza. W latach suchych, kiedy rośliny szybciej zasychają, zbiór należy przyspieszyć, by nie dopuścić do nadmiernego wysuszenia liści i łodyg, a kukurydzę zbierać przy mniej dojrzałym ziarnie. Opóźnianie zbioru nie bę- dzie służyło wzrostowi plonu, ponieważ ro- śliny zasychają z powodu braku wody. Nie powinniśmy dopuścić do zaschnięcia łodyg i liści, gdyż pogorszeniu ulegnie strawność masy organicznej (suche łodygi i liście mają o 1/3 gorszą strawność). W latach o nor- malnym przebiegu pogody, gdy rośliny są w pełni zielone, zbiór można rozpoczynać po osiągnięciu woskowej lub późnej woskowej dojrzałości ziarna. W latach mokrych, zbiór najlepiej rozpo- cząć tak, jak w warunkach normalnego prze- biegu pogody. W normalnie rozwijającej się kukurydzy wyższe plony suchej masy i zde- cydowanie lepsza jakość uzyskuje się w póź- niejszych stadiach dojrzałości. Obecnie zbiór może być prowadzony nawet w początkach dojrzałości pełnej ziarna. W dobrych warunkach plony jednostek paszowych mogą jeszcze wzrosnąć, ale przede wszystkim wyższa będzie kon- centracja energii, przez co ła- twiej można zaspokoić większą część potrzeb energetycznych zwierząt samą tylko kiszonką. Odmiany typu „stay green” na- leży zbierać w początku doj- rzałości pełnej i pełnej, po- nieważ dopiero w tej fazie uzyskują one zawartość suchej masy w całych roślinach rzę- du 30-33%, a więc taką, która uważana jest obecnie za opty- malną do zakiszania (łatwość kiszenia; brak strat z wyciekającym sokiem). Zbierając kon- wencjonalne odmiany kukurydzy późnych stadiach dojrzałości: późnej woskowej lub początku pełnej, uzyskujemy zawartość su- chej masy rzędu 35-38%. W suchych warun- kach zawartość ta może przekroczyć nawet 40%, co często kończy się pleśnieniem ki- szonki. Dla odmian o szybciej zasychających łodygach za najlepszy termin zbioru uznać należy dojrzałość ciastowatą do woskowej. Późniejszy zbiór rodzi dodatkowe koszty, ponieważ rosną wymagania odnośnie do- kładności i jakości rozdrobnienia, oraz jako- ści i szczelności silosów. Podeschnięta łodyga z liśćmi to stosunkowo twardy i elastycz- ny materiał, co powoduje większe zapotrze- bowanie na moc do rozdrabniania, trudniej jest ubić sieczkę w silosie oraz możliwe jest gorsze wyjadanie kiszonki przez zwierzę- ta. Zbierać sieczkarniami wyposażonymi w urządzenia do rozdrabniania ziarna. Wraz z Późniejszy zbiór rodzi dodatkowe koszty, po- nieważ rosną wymaga- nia odnośnie dokładności i jakości rozdrobnienia, oraz jakości i szczelności silosów.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=