Gazeta AgroNews Nr.31

numer 25 numer 25 ODMIANY NUMER 31 N ie angażuje dodatkowych nakła- dów na produkcję lub zwiększa je tylko niewiele (o różnice cen na- sion poszczególnych odmian), a może przy- nieść wymierne korzyści produkcyjne prze- kraczające wielkości 20% plonów ziarna i 10% plonów ogólnych suchej masy. W przy- padku kukurydzy, gdzie wczesność odmian jest nie mniej ważna, jak ich zdolność plono- wania, wysiew nasion odpowiednich do re- jonu klimatycznego i zamierzonego kierunku użytkowania decyduje o efektywności pro- dukcji. Żadna odmiana nie zawiera cech wy- łącznie pozytywnych, np. ujemna korelacja plonów i wczesności oznacza, że nie należy się spodziewać wybitnie wczesnego dojrze- wania u odmian najbardziej plennych i od- wrotnie – odmiany bardzo wczesne rzad- ko przekraczają średni poziom plonowania. Odmiany wczesne w większym stopniu też są narażone na fuzaryjne choroby łodyg. Uwzględniając te uwarunkowania, a także niektóre inne (preferencje plantatora, co do Dobór odpowiedniej odmiany do uprawy należy do naj- bardziej istotnych czynników kształtowania wielkości i jakości plonów. Dobór odmian w integrowanej produkcji kukurydzy morfologii rośliny: typ ulistnienia, wysokość i zabarwienie łodygi, kształt ziarna oraz sto- pień tolerancji na warunki stresowe – chło- dy wiosenne, reakcję na niektóre herbicydy, zwłaszcza sulfomocznikowe, tempo dosycha- nia ziarna w polu, opóźnione zasychanie liści przy dojrzałym ziarnie, a nawet pewne różni- ce cen nasion porównywalnych odmian), pro- ducent kukurydzy musi dokonać świadome- go wyboru odmiany do swoich potrzeb. W kształtowaniu plonu dużą rolę odgrywa od- porność roślin na porażenie przez choroby i uszkodzenie przez szkodniki. TYPY UŻYTKOWE I POŻĄDANE CECHY ODMIAN Kukurydza jest uprawiana przede wszyst- kim w celu uzyskania dwóch produktów użytkowych: ziarna (mówi się wtedy o kuku- rydzy ziarnowej lub uprawie w technologii ziarnowej), albo plonu ogólnego suchej masy roślin z możliwie dużym udziałem kolb (upra- wa w technologii kiszonkowej). Modyfikacją AgroNews .com.pl 21.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=